Działalność:
 

kontakty
 

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK utrzymuje ścisłe kontakty ze strukturami
naszego Związku zgodnie ze statutem z 22.V.2002 r:

z Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych Woj. Pomorskiego.
W Prezydium Rady od VI kadencji jest kol. T. Urbanowa
                                                                   – wiceprzewodnicząca prezydium;

W dniu 25.11.2009 w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Okopowej
w Okrągłej Sali przeprowadzone zostały wybory do Rady Kombatantów.
I Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego.

 


Okręg Pomorski ŚZŻAK reprezentowali:
Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa - wiceprzewodnicząca Prezydium
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pan Jan Czerniawski

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa została wybrana do Prezydium Rady Kombatantów na następną kadencję.

 

 

 

 

 

 

 

z Władzami Centralnymi;

 

XII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Delegatów ŚZŻAK
obradował w dniach 18-19 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obrady zostały poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w kaplicy
Pułku Ochrony.

W trakcie Obrad zaakceptowano sprawozdanie oraz bilans za rok
2012, przeprowadzono korekty statutu konieczne z uwagi na ciągle
zmniejszającą się liczbę członków Związku [ odejścia na wieczną wartę oraz wiek nie pozwalający na pracochłonne zaangażowanie się w pracę].

W XXII Zjeździe z ramienia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK wzięli
udział: p. o. prezes por. Jerzy Grzywacz, przewodnicząca Sądu
Koleżeńskiego por. Krystyna Kodymowska, członek Sądu Koleżeńskiego por. Krystyna Cembrzyńska-Piłat, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej por. Wiesław Gierłowski oraz prezes Inspektoratu w Słupsku kpt. Jan Soduła.

Dotychczasowy Prezes Zarządu Głównego kawaler Orderu
Virtuti Militari podpułkownik Stanisław Oleksiak zrezygnował z
pełnionej funkcji z powodu złego stanu zdrowia - decyzją delegatów
Zjazdu otrzymał tytuł Honorowego Prezesa ŚZŻAK.

W wyniku tajnego głosowania Prezesem Zarządu Głównego
ŚZŻAK został kpt., prof., dr hab. inż. Leszek Żukowski.

Udział w Powstaniu Warszawskim: na Woli, na Starym Mieście, na
barykadach na Bielańskiej, w rejonie Ogród Krasińskich, Arsenał …

Działalność w ŚZŻAK: wiceprzewodniczący Środowiska Byłych Żołnierzy Batalionu „Łukasiński”, Członek Rady Naczelnej w kadencjach 2005 - 2008 i 2008-2011.

Odznaczenia: Warszawski Krzyż Powstańczy,, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Oświęcimski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż zasługi dla ZHP i inne.

Następnym punktem programu Zjazdu było uhonorowanie
niektórych uczestników medalami:
minister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Stanisław Ciechanowski wręczał medale „Pro Patria”, a honorowy
Prezes ŚZŻAK Stanisław Oleksiak oraz Jacek Dziuba Dyrektor
Gabinetu Kierownika ds. Kombatantów - medale „Za zasługi dla
ŚZŻAK”.

 

 

 

 

 

 

Wiesław Gierłowski – Grom                                Gdańsk, 9 kwietnia 2011 r.


Krajowy Zjazd ŚZŻAK dopiero w marcu 2012 r.
Przedmiotem obrad ostatniego, dwudniowego, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego naszego Związku, które odbyło się 21 i 22 marca
w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie było przede wszystkim określenie celów i form działalności w warunkach zbliżającego się kresu życia żołnierzy AK.
Rozpatrywano także dalsze perspektywy wykorzystania dorobku organizacyjnego Związku dla utrwalenia w świadomości następnych pokoleń etosu Armii Krajowej.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich okręgów i środowisk (w liczbie 36) oraz 13. przedstawicieli władz naczelnych. Ponadto znaczna liczba zaproszonych gości z głosem doradczym.

Podstawą do dyskusji o programie „PRZYSZŁOŚĆ ŚZŻAK” stanowiło 10 tez sformułowanych w grudniu 2010 r. przez zespół specjalistów
pod przewodnictwem Kol. Mieczysława Szostka i podanych do publicznej wiadomości w styczniowym numerze miesięcznika Biuletyn Informacyjny.

Powszechne uznanie uczestników Plenum uzyskały tezy:
   • utrzymanie na czas nieograniczony dotychczasowej nazwy: Światowy
      Związek Żołnierzy Armii Krajowej – znanej już i cenionej przez
      społeczeństwo
   • ograniczenie liczby Okręgów i powiązanie ich z podziałem na istniejące
      województwa
   • propaństwowy i apolityczny charakter Związku.

Sugerowane w tezach o przyszłości Związku sposoby pozyskiwania nowych członków spośród rodzin Akowców oraz ze szkół, mediów i organizacji młodzieżowych i zapewnienia reprezentantom młodszych pokoleń udziału
we władzach budziły liczne zastrzeżenia dyskutantów. Nie zostały one doprecyzowane przez komisję uchwał i wniosków i w efekcie konkretnego programu na przyszłość nie przyjęto, zalecając zespołowi Kol. M. Szostka dalszą pracę.

W konsekwencji nie powołano komisji d/s zmian w statucie Związku choć polemika na ten temat trwała kilka godzin, a uczestniczący w niej Koledzy
z tytułami akademickimi w dziedzinie prawa i doświadczeniem adwokackim przedstawiali zdecydowane koncepcje. Nikt z obecnych nie podjął jednak sugestii Prezesa Stanisława Oleksiaka o przyjęcie uczestnictwa w komisji statutowej. Ostatecznie powołanie tej komisji powierzono Prezesowi w trybie roboczym.

Najbardziej spornym tematem okazał się termin Zjazdu. Rada Naczelna Związku nalegała aby Zjazd odbył się z zachowaniem trzyletniego okresu kadencji władz określonego w statucie, to jest nie później niż we wrześniu 2011 r. W przedstawionym zaleceniu Rady wskazywała iż wszelkie działania po upływie kadencji będą bezprawne i mogą wywołać sankcje władz nadzorczych.

Prezydium Zarządu Głównego uznało jednak, że zwołanie Zjazdu bez uprzedniego opracowania konkretnych programów dotyczących rozwiązań perspektywicznych jest niecelowe i zaproponowało termin 14 i 15 marca
2012 r. Dyskusja wykazała wyraźne różnice stanowisk i nie doprowadziła do kompromisu w kwestii terminu. W głosowaniu za wnioskiem Prezydium Zarządu wzięło udział 37 osób spośród 49 uprawnionych. Za wnioskiem głosowało 25 osób, przeciw 10 osób, a 2 osoby wstrzymały sie od głosu.

Na tle sporów o przyszłość na drugi plan zeszło rozpatrzenie sprawozdań
z działalności za rok ubiegły.

Brak jest danych o ogólnej liczbie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
w skali kraju, w tym płacących składki.


Następne plenarne zebranie odbędzie sie w czerwcu 2011 r.
 

 

 

 

 


13-14.12.2010 r.
'XX-LECIE ŚZŻAK - PRZYSZŁOŚĆ'  Posiedzenie w Centrum Konferencyjnym MON. Otwarcie posiedzenia, sprawozdanie oraz wprowadzenie
do problematyki przyszłości Związku – Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
mgr Stanisław Oleksiak.
Omówienie propozycji wytycznych dla sformułowania programu przekształceń
form działania struktur Związku – kol. Mieczysław Szostek.
 

14.12.2010 r.
dalszy ciąg obrad w Centrum Konferencyjnym MON - przyjęcie harmonogramu działań dotyczących przyszłości Związku. 

O godz. 14,00 miało miejsce spotkanie wigilijno-noworoczne z udziałem
zaproszonych gości.

 

 

 


 

 

 

 

 

15.05.2010 r.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ŚZŻAK w związku z katastrofą Smoleńską
w której zginął Honorowy Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk. Czesław
Cywiński. Na zdjęciu Władze Związków.

 

Delegaci z całego świata zebrani na Zjeździe w dniu 15.05.2010 r. w gmachu „PASTY” w auli Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego podczas wyboru nowego Prezesa.Delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe [z lewej strony zdjęcia]:
1] kpt. Jan Soduła - Prezes Inspektoratu Słupsk
2] por. Jerzy Grzywacz - Członek Komisji Sądu Koleżeńskiego
3] por. Krystyna Cembrzyńska - Piłat - Wiceprezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK
4] por. Teresa Urbanowa - Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK
5] kpt. Władysław Dobrowolski - Przewodniczący Porozumienia
Niepodległościowych Związków Kombatanckich.

 

 

 

 

Zebranie członków Zarządu Głównego i Rady Naczelnej ŚZŻAK w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2009 roku.
Spotkania z okazji różnych uroczystości odbywały się pod „Liberatorem” Jedyna w świecie replika bombowca „Liberator B-24”.
Model odbudowano w skali 1:1.

Na zdjęciu: w środku Prezes Zarządu Głównego płk. Czesław Cywiński, obok Prezes Rady Naczelnej mjr Tadeusz Michalski.

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Pani Teresa Urbanowa prezentuje folder o  gen. "Nilu"; odbiera przyznane Marii Fielder-Czarskiej honorowy dyplom.
 

 

 

 

09.2008 r.    VIII Zjazd Delegatów w Warszawie
                       - wybory Zarządu Głównego, Warszawa IX 2008 rok.

Radą Naczelną i Zarządem Głównym oraz wszystkimi Prezesami i Zarządami Kół terenowych naszego Okręgu;

 

 

Tło - wystawa medalierstwa autorstwa członka ŚZŻAK Koło Gdynia kol. Henryka Karpińskiego zorganizowana w auli W.S.G.W. w Warszawie.

 

 

 Wystawa kol. Henryka Karpińskiego na VIII Zjeździe Krajowym
Delegatów ŚZŻAK w Warszawie.

 

 

 

 

 
20.05.2002 rok – VI Krajowy Zjazd delegatów ŚZŻAK w Warszawie.
Od lewej strony zdjęcia:
Jarosław Kaczyński – Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Posrł na Sejm
Roman Rakowski – Prezes Koła Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK
Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu
Teresa Urbanowa – Sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Jan Soduła - Inspektor ŚZŻAK w Słupsku
Kazimierz Szponar – Prezes Koła Gdańsk ŚZŻAK

 

 

19-21.IX.1999 rok. V Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierz AK w Warszawie.
Delegaci Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK:
Prezes Okręgu Pomorskiego – kpt. Kazimierz Śliwa
Sekretarz Okręgu Pomorskiego – ppor. Teresa Urbanowa
Prezes Inspektoratu Słupsk - por. Jan Soduła
Prezes Koła Gdańsk - por. Kazimierz Szponar
Pomnik przy Sejmie RP, pod którym zrobiono fotografię wyżej wymienionych delegatów został w roku 1998 poświęcony przez
Jego Świętobliwość Papieża Jana Pawła II.

 

 

Wrzesień 1996 rok Delegaci Okręgu Pomorskiego w Warszawie na
IV Zjeździe Delegatów ŚZŻAK  (W tle podział administracyjny państwa Polskiego na 16 województw)
Na zdjęciu stoją od prawej strony:
kpt. Kazimierz Szponar – Prezes Koła Gdańsk
ppor. Jan Soduła – Prezes Inspektoratu Słupsk
kpt. Kazimierz Śliwa - Prezes Okręgu Pomorskiego
ppor. Teresa Urbanowa – Sekretarz Okręgu Pomorskiego
ppor. Marian Dmochowski – Prezes Koła Elbląg
 

 

 

 

 

 z Duchowieństwem: Lokalnym – Kapelanami poszczególnych Kół terenowych i Delegatem Biskupa Polowego W. P., na teren województw północnych Kraju z ks. Kmdr-em Prałatem Marianem Próchniakiem;

 

 

 

 


Poświęcenie Pomnika PPP i AK w Gdańsku na Placu Rakowym. Na zdjęciu od prawej strony:
Ks. Inf. Stanisław Bogdanowicz, Ks. Waląg – członek Koła Gdańsk,
Ks. Inf. Wiesław Laner i Ks. Prałat Jastak z Gryfa Pomorskiego – znany patriota i więzień polityczny UB.


Dnia 03.05.2008 miało miejsce spotkanie J. E. Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z AK-owcami i Kombatantami Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz został udekorowany Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za działalność Duszpasterstwa Niepodległościowego przez ponad 20 lat.
Na zdjęciu od lewej:
mgr Al. Szablewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność Stoczni Gdańskiej
Minister z Kancelarii Prezydenta – Maciej Łopiński, który dekorował Ks. Inf. Stanisława Bogdanowicza w Bazylice podczas Mszy Świętej.
W środku stoi Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa, obok redaktor Teresa Marczewska z Koła ŚZŻAK Wrzeszcz. Z prawej strony zdjęcia stoi por. Janina Brzozowska z Koła Wrzeszcz.

 

 


 


 


Bydgoszcz, jeden z pierwszych pomników ks. Popiełuszki,
odsłonięty 19 października 1985 r.
 


Górsk, pomnik upamiętniający porwanie ks. Popiełuszki
 

 

Pogrzeb św. pamięci ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez Służby
Bezpieczeństwa miał miejsce dnia 3 listopada 1984 roku na terenie kościoła
parafialnego sw. Stanisława Kostki w Warszawie.


W pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki wzięła między innymi udział:
NSZZ Solidarność oraz członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
Na zdjęciu z lewej strony za rodziną ks. J. Popiełuszki - pani Teresa Urbanowa

 

Wieniec, który złożyła na grobie ks. J. Popiełuszki delegacja z Gdańska.

 

 

 

 

 

1994 rok Zlot Wojskowej Służby Kobiet – uroczystości w Garczynie.

od prawej:
1/ ppor. Rez. Norbert Sylwester Gołuński” Bombram”; CC
2/ mjr Leon Torliński „Kret” - Honorowy Prezes Okręgu
3/ ppor. Józef Weltrowski - Środowisko Pomorskiego
4/ ppor. Teresa Urbanowa - Sekretarz Okręgu ŚZŻAK
5/ kpt. Kazimierz Śliwa - Prezes Okręgu ŚZŻAK; CC
6/ ppłk. Elżbieta Zawacka - Prezes Fundacji w Toruniu; CC
7/ ppor. Janina Walentynowicz
8/ ppor. Janina Kentzer
9/ ppłk Janina Czaja Waluda – Prezes ZIW Wejherowo
10/ ppor. Zofia Jokiel – Prezes Koła Sopot ŚZŻAK
11/ por . Maciej Krzyżanowski „Kuba” - Środowisko Pomorskie
 Po prawej stronie powyżej pierwszego rzędu
                   Bogdan Borusewicz – Marszałek Senat
                   Jacek Karnowski – Wiceprezydent Sopotu

 

 

 

 

Podczas uroczystości w Garczynie (Zlot Wojskowej Służby Kobiet w 1994 r.)
zorganizowanych przez prof. gen. bryg. Elżbietę Zawacką.
Pani Elżbieta Zawacka przemawia do licznie zgromadzonych harcerzy,
AK-owców i Kombatantów.

 

 

 

 

 z Władzami Administracyjnymi i Samorządowymi Województwa Pomorskiego (Wojewodą Pomorskim, Marszałkiem Woj. Pomorskiego, Przewodniczącym Sejmiku Pomorskiego) oraz Prezydentami Miast i Gmin oraz Radami tychże terenów, w których znajdują się nasze struktury terenowe – Koła;


22.12.2012
Spotkanie opłatkowe – Bożenarodzeniowe Przedstawicieli
                                              34 Organizacji Kombatanckich.

Zaproszenie:

"MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
oraz
RADA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
mają zaszczyt zaprosić panią/pana . . . . . . .
na spotkanie integracyjne kombatantów i osób represjonowanych
województwa pomorskiego
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku, które odbędzie się
w dniu 22 grudnia 2011 roku o godz.11,00 w sali kawiarnianej Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6. "


Po powitaniu zaproszonych gości, modlitwie i poświęceniu opłatków przez ks.kmdr Prałata Mariana Próchniaka, wystąpił p.o. Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław CIECHANOWSKi, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław STRUK, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. dr hab. Paweł Machcewicz i inni.

Wśród zaproszonych gości byli:
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Konstanty Rosener, prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa, Komendant Garnizonu Gdynia Komandor porucznik mgr .inż. Jarosław Wypijewski, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okr.Pom.ŚZŻAK kpt. Jan Czerniawski,  prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zdzisław Lichtarski i inni.

 

 

 

 

Minister Jan Stanisław Ciechanowski udekorował medalami „Pro Memoria „
zasłużonych kombatantów.

Po ogólnym dzieleniu się opłatkiem, składaniu sobie życzeń Świątecznych
i Noworocznych oraz robieniu pamiątkowych fotografi spotkanie zostało
zakończone.

 

 

 

 z Dowództwem Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, Garnizonem Mar. Woj. RP jak również z Szefostwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego W. P. i WKU;

 

 Relacja Komandora Jarosława Wypijewskiego z uroczystości
w dniu 16.02.2012  r.

link do artykułu: >>>
 

oraz

relacja Komandora Jarosława Wypijewskiego z uroczystości
w dniu 1.03.2012  r.

link do artykułu: >>>

 

 

 

Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie. Msza Św. w dniu 1.09.2007.

 

Główny Koncelebrans ks. bp Tadeusz Płoski. Czytanie lekcji przez panią Teresę Urbanową – członka Rady Naczelnej ŚZŻAK i Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
Podczas Mszy Św. obchodzono „Uroczystość Weterana”.

 

2003 rok - uroczystości w Gdańsku-Wrzeszczu – odsłonięcie tablicy pamiątkowej generała Władysława Sikorskiego.


 

W roku 1995 sekretarz Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa została Matką Chrzestną Sztandaru I Brygady Obrony Terytorialnej
w Gdańsku. W roku 2005 obchodzono uroczyście X-lecie poświęcenia sztandaru. Obecnie I Brygada Obrony Terytorialnej stacjonuje w Lęborku.

Pożegnanie przez Kombatantów PIOTRA KASZUBĘ – SZEFA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO po 5-cioletniej kadencji. Następnym szefem W. Szt. W. został z dn. 01.07.2007 Kmdr JANUSZ SYLWESTER.
Wśród zebranych: gen. bryg. ZYGMUNT ODROWĄŻ-ZAWADZKI,
C.C. SPADOCHRONIARZ – mjr KAZIMIERZ ŚLIWA

27.09.2008 Gdynia, Skwer Kościuszki. DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.
Reprezentacyjna Kompania Honorowa ,orkiestra oraz Dowództwo Mar. Wojennej pod pomnikiem „Marynarza” i Armii Krajowej” składają kwiaty.
Dzieci z kl.I szk. podst. Nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej były pasowane
na ucznia „kordzikiem” przez kmdr. Eugeniusza Wrochnę- prezesa Koła Gdyni.

 

 

 

 


 

 z Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku.

 

23.05.2012

 

 

 

 


11.04.2012

 

 

 

 


W środę dnia 17.11.2010 r. miały miejsce uroczystości rocznicowe:
                 
 dziesięciolecie Gdańskiego Oddziału IPN.
Spotkanie odbyło się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Dyrektor Gdańskiego Oddziału IPN dr hab. Mirosław Golon w swoim przemówieniu poinformował, że podczas 10 lat działalności Oddziału zostało opracowane 700 publikacji, w tym około 300 naukowych.

Zorganizowano również wiele wystaw i prelekcji.

Prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wymienił
najistotniejsze publikacje Gdańskiego Oddziału.

Z okazji jubileuszu Gdańskiego IPN zostały wybite okolicznościowe medale. Otrzymali je przedstawiciele władz lokalnych, metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa, przedstawicielka Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków i inni przedstawiciele Związków i Stowarzyszeń.

Po ogólnej dyskusji zgromadzeni na sali goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

 

 

 

 

 22.04.2004 r. Odsłonięcie tablicy ku czci Gen. „Nila” umieszczonej
na budynku IPN w Gdańsku - Oliwie przy ul. Polanki 127 oraz nadanie sali
w budynku imienia gen. Augusta Fieldorfa.

W uroczystości biorą udział::
Ks. Abp Tadeusz Gocłowski-Metropolita Gdański, pan minister Marek Biernacki, pani Alina Kisiel Śliwa -wiceprezes Koła Sopot ŚZŻAK, dyrektor IPN O/Gdańsk p. Edmund Krasowski, pani Maria Fieldorf – Czarska – córka gen. „Nila”, kom. Policji w Gdańsku, sekretarz Okr. Pom. ŚZŻAK p. Teresa Urbanowa oraz poczet sztandarowy ŚZZAK Koło Sopot.

 

Na zdjęciu przed budynkiem IPN:
Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, ks. Infułat St. Bogdanowicz,
pani Maria Fieldorf-Czarska (córka gen. Emila Fieldorfa),
pan Kieres prezes IPN w Warszawie,
poczet sztandarowy ŚZŻAK Koło Gdańsk-Oliwa (por. Henryk Łaba,
por. Kawerski),
pani Teresa Urbanowa – sekretarz Okręgu Pom. ŚZŻAK.

 

 

 

 

 z NSZZ "Solidarność"

Dnia 17.07.2010 w kościele Św. Brygidy w Gdańsku tłum wiernych
zebrał się na Mszy Św. aby uczestniczyć w pożegnaniu prałata Henryka Jankowskiego.

Abp Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy Św. pogrzebowej mówił o prałacie Henryku Jankowskim : „był ikoną Solidarności”

Abp Tadeusz Gocłowski podkreślał, że prałat Henryk Jankowski „stwarzał klimat szacunku dla człowieka”;

wspomniał również o mszach, które ks. Jankowski odprawiał w 1980 roku
na terenie gdańskiej stoczni.

Kapelan „Solidarności” prałat Henryk Jankowski został pochowany w kościele p/w Św. Brygidy w kaplicy bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 


DROGA DO WOLNOŚCI


zobacz więcej . . .

 

 

 

 

 

 z Porozumieniem Niepodległościowych Związków Kombatanckich
w Gdańsku jako aktywni członkowie tego Porozumienia od 20-tu lat;

 

 

 

 

 z „ KORZENIAMI” Związku Harcerstwa Polskiego jak również z Komendą Chorągwi ZHP Gdańsk i ZHR;

 

„SKAUTING A NIEPODLEGŁOŚĆ” - Pod tym tytułem Koło Gdańsk Okręgu
Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – z okazji
100-lecia ruchu harcerskiego w Polsce – zorganizowało w Centralnym Muzeum Morskim spotkanie (
12.04.2011), na które obok żołnierzy AK
i Szarych Szeregów przybyli Instruktorzy Harcerscy z kręgu „Korzenie”.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – prof. Andrzej Zbierski zaprosił na to wspólne spotkanie Gromadę Zuchów szczepu ZHP im. Hm. Alfa Liczmańskiego ze szkoły nr 65 w Gdańsku.

Wyświetlono z płytek DVD dwa filmy: ”Okręg Pomorski ZHR” i „Harcerstwo
w drodze do Niepodległości [1914-1989]”. Ważny dla wszystkich był głos
Jana Pawła II - o zawołaniu „czuwaj” skierowany do harcerek i harcerzy
w Częstochowie [1983 rok].

 


Gromada Zuchów ZHP z przewodniczką Aleksandrą Meller; za nimi żołnierze
AK i Instruktorzy z Kręgu „Korzenie” ZHP.
Spotkanie w dniu 12.04.2011 w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

 


Zdjęcie ze spotkania Koła Gdańskiego Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
dnia 12.04.2011 z udziałem Instruktorów Harcerskich „Korzenie”
i Gromady Zuchów ze szczepu im. hm Alfa Liczmańskiego
oraz przewodniczką mgr Aleksandrą Meller z ZHP.

 


Gromada Zuchów ze szczepu im. hm. Alfa Liczmańskiego ze szkoły nr 65
w Gdańsku ze swoją druchną przewodniczką z ZHP mgr Aleksandrą Meller.

 

 

 

 

 


W sobotę dnia 12.02.2011 Muzeum Miasta Gdyni,
gdzie właśnie prezentowana jest wystawa
„Pomorska Przygoda Harcerska” - przyjęto w depozyt harcerski plecak z czasów II wojny światowej.
W plecaku tym łączniczka hufca harcerskiego Mieczysława Pobłocka przeniosła przez linię frontu plany niemieckich fortyfikacji w Gdyni.

Plecak przekazała do Muzeum Gdyni Agnieszka Sitko, córka właściciela
zakładu przy ulicy Świętojańskiej, gdzie plecak został zrobiony.
W piwnicy tego zakładu znajdowała się kryjówka harcerzy.

Uroczystości przekazania harcerskiego plecaka Gdyńskiemu Muzeum
patronował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wiceprezes Okręgu
Pomorskiego ŚZŻAK prof. Andrzej Zbierski od lat związani ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego.

Harcerski plecak oraz parę innych eksponatów chwilowo znajdujących się
w Muzeum Gdyni zostanie w przyszłości przekazany do Muzeum Harcerstwa
Pomorskiego, które ma powstać w Trójmieście.

 

 

 

 

08.11.2010 W Dzienniku Bałtyckim w tym dniu ukazał się artykuł Grażyny Antoniewicz relacjonujący rozmowę z Andrzejem Zbierskim, archeologiem, historykiem, harcerzem Szarych Szeregów, instruktorem i jednym z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jak również wiceprezesem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Tytuł artykułu : ZHP I ZHR MOGĄ ZE SOBĄ BLIŻEJ WSPÓŁPRACOWAĆ

Podjęciem pewnej próby byłoby wspólne organizowanie przez ZHP i ZHR
wystawy :
POMORSKA PRZYGODA HARCERSKA.

Wystawa otwarta w dniach 12.11.2010 - 22.02. 2011 w Sali Wystawowej
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.
Kontakt z organizatorem: Muzeum Miasta Gdyni, tel. 58 622 09 10.

W artykule powyższym poruszona została również sprawa celowości
otwarcia w Gdyni Muzeum Harcerstwa.
Powołanie do życia Muzeum Harcerstw w Gdyni jest niezbędne, gdyż „ giną
świadectwa naszego działania”, a „harcerze mają tu [w Gdyni] piękną kartę
swojej działalności. Pod koniec II wojny światowej. tajny hufiec harcerski ,
ściśle współpracował z Szarymi Szeregami i z wywiadem Armii Krajowej.
Dzięki temu "Gdynia ocalała” wyjaśnia prof. Andrzej Zbierski.
Andrzej Zbierski ps.” Mściwoj Śmiały ” deklaruje, że do przyszłego Muzeum
przekaże pamiątki ze swojej działalności w Szarych Szeregach.

 

 

 

 

- Harcerze i Harcerki z Białorusi zwiedzają Zakład Balneologiczny w Sopocie; oprowadza Prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Morski
oraz członek zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK doc. Jerzy Grzywacz [pierwszy z lewej strony zdjęcia]. oraz Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa [stoi pierwsza z prawej strony zdjęcia].

Od roku 2003 phm. Jerzy Grzywacz wspólnie z phm. Piotrem Ojowskim z ZHRu
współpracę harcerską rozbudowali do stałych i ciągłych kontaktów kilku pomorskich
drużyn z drużynami ZHP na Litwie.

 

 

Garczyn 1944 rok. W Zlocie Wojskowej Służby Kobiet uczestniczyli harcerze. Na fotografii zastęp „Wodniaczek” Garczyn. To najmłodszy zastęp. Na zdjęciu w swoim namiocie z druhną z Szarych Szeregów - Teresą Urbanową.
W Garczynie (nad jeziorem Garczyńskim) było rozbitych 30 namiotów.

Sztandar Hufca Harcerek w Gdyni z roku 1934 został (wobec zbliżającej się wojn) w sierpniu 1939 roku zaszyty w poduszce i w ten sposób przechowany przez drużynę harcerską w Gdańsku do roku 1945, kiedy to wrócił do służby
w harcerstwie.
W roku 1952/53 Urząd Bezpieczeństwa wydał rozporządzenie nakazujące spalenie wszystkich harcerskich sztandarów. Z kotłowni w której zostały spalone wszystkie zebrane sztandary wyniesiono ten właśnie sztandar, następnie zaszyto w poduszkę i ukryto.
Między innymi sztandar przechowywali: pan Aleksander Świtalski,
pani Joanna Buczyńska, pan Mieczysław Michalski.
W roku 1981 dzięki staraniom dr Andrzeja Zbierskiego sztandar został poddany renowacji; na nowe drzewce została doczepiona dawna (odnowiona) lilijka.
3 maja 1991 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku podczas uroczystości
3-cio majowych nastąpiła prezentacja sztandaru – sztandar prezentuje obecna pani Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa.


 


Podczas uroczystości w Bazylice Mariackiej sztandar został umieszczony
w Kaplicy B. M.
Należy sądzić że - dzięki staraniom wiceprezesa Okr. Pomorskiego ŚZŻAK
dr. Andrzeja Zbierskiego – ostatecznie sztandar ten jako jedyny sztandar żeńskiej chorągwi harcerek z przed II wojny światowej znajdzie się wśród eksponatów Muzeum Harcerstwa Pomorskiego w Gdyni.

 

 

 

 

 z Młodzieżą Szkół Podstaw., Średnich i Licealnych zgodnie z Porozumieniem podpisanym przez nasz ŚZŻAK Okręg Pomorski z Kuratorem Oświaty Województwa Pomorskiego z dnia 28.III. 2008 roku, oraz bardzo ścisła współpraca ze Szkołami, które posiadają nadane im. Armii Krajowej, bądź ich Dowódców.

 

 

 

 

 z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

17.10.2012

Zaproszenie na spektakl 

 


Agencja Artystyczna „TES” we współpracy z Fundacją Generał
Elżbiety Zawackiej w Toruniu zamieścił w folderze „Elizabeth
Watson – cichociemna” życiorys „ GEN. PROF.ELŻBIETA
MAGDALENA ZAWACKA - „Zelma”, „Sulica”, „Zo”
[19.III.1909 - 10.I.2009]
 

 

 

 

 

 

 

1.09.2010 Ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego na budynek MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ


Aula Politechniki Gdańskiej - Prezydium

 


Premier Donald Tusk przemawia po ogłoszeniu wyników konkursu

 


Uczestnicy uroczystości

 


Uczestniczący w uroczystości
Krystyna Cembrzyńska-Piłat – Wiceprezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK
Konstanty Rosener – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Krystyna Kodymowska – Przew. Sądu Koleżeńskiego Okr. Pomorskiego ŚZŻAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapoczątkowało cykl otwartych wykładów „Spotkania z historią”

16.06.2011

Kolejny wykład zorganizowany przez Muzeum II Wojny Światowej

„Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”.
Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947”

[książka autorstwa Grzegorza Motyki] zgromadził wielu słuchaczy
zainteresowanych tym tematem.
Po prelekcji doktora habilitowanego profesora Instytutu Studiów
Politycznych PAN Grzegorza Motyki wywiązała się szeroka dyskusja
związana z tematyką poruszaną w książce.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2011 r.
„Najważniejsze w opowiadaniu o oblężeniu Warszawy nie były zburzone budynki lub karabiny czy niemieckie bombowce nad głową.
Najważniejsze było to, co przydarzyło się zwykłym mieszkańcom Warszawy....”


- pisał Julien Bryan - amerykański filmowiec i fotograf - autor filmu
dokumentalnego przedstawiającego oblężenie Warszawy w 1939 roku.
Film o oblężeniu Warszawy w 1939 roku prezentowany był w wielu krajach
Europy oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

     

Pod koniec spotkania miał miejsce kiermasz książek o II wojnie światowej
wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej; wśród nich:
- Kolory wojny. Oblężenie Warszawy w barwnej fotografii Juliena Bryana.
- Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława
   Szpakowicza.

 


Na tak interesującym spotkaniu nie zabrakło członków Okręgu Pomorskiego
ŚZŻAK

 

 

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prof. Andrzej Zbierski bierze udział
w dyskusji, która wywiązała się po wykładach dr. Rafała Leśkiewicza
oraz dr. hab.prof. KUL Jacka Zygmunta Sawickiego
 

 

 

 

 

W ramach wykładów z cyklu „Spotkania z historią” Muzeum II Wojny Światowej - w Gdańsku zaprezentowało w dniu 25.03.2010 roku wykład
dr. Tomasza Chincińskiego
        „Forpoczta Hitlera, Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku”
W spotkaniu wziął udział prof. Andrzej Gąsiorowski, który wprowadził zebranych słuchaczy w tematykę książki i wykładu dr. Tomasza Chincińskiego.


Profesor Andrzej Gąsiorowski

 

Wierni słuchacze wykładów prezentowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Akowcy Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzu Armii Krajowej.
Pierwsza z prawej strony fotografii - wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Krystyna Cembrzyńska – Piłat

 

 

 

 

 

 

 

 z Szarymi Szeregami


24-26.06.2005
W tych dniach w Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich k. Skierniewic odbyła się uroczystość otwarcia oraz przebieg
TRADYCYJNEGO ZLOTU ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW.

W programie uroczystości była Msza Św. polowa, wręczenie odznaczeń,
aktów nominacyjnych i legitymacji członkowskich, złożenie kwiatów pod
pomnikiem poległych harcerzy, ognisko harcerskie, projekcja filmu z
uroczystości w Kościele Garnizonowym w Skierniewicach, posiłki.

W Zjeździe brały udział Szare Szeregi. Obecnie Oddziały: Skierniewice,
Łódź i Warszawa.

 

 

 

 

 


Pierwszy wykład p.t.
”Walka o tajemnicę". Wkład polskiego wywiadu
w zwycięstwo aliantów nad Niemcami w II wojnie światowej” poprowadził
dr hab. Rafał Wnuk.
Dr hab. Rafał Wnuk jest pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, pracownikiem KUL badaczem systemów totalitarnych.
W latach 1999-2004 był współpracownikiem Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej powołanej w celu zbadania wkładu polskiego wywiadu
w zwycięstwo aliantów nad Niemcami podczas II wojny światowej.

1. Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, honorowy prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich - dr Andrzej Zbierski
2. Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK - Teresa Urbanowa
3. Pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - dr hab. Rafał Wnuk

 

/

  WSTECZ

/