Działalność:
 

 organizowanie obchodów rocznicowych i okolicznościowych

odsłonięcia i poświęcenia miejsc spoczynku, pomników i tablic pamiątkowych.

obchody rocznicowe i okolicznościowe świętowane są zależnie
od charakteru, w kościołach, pod pomnikami, tablicami pamiątkowymi oraz na cmentarzach: często z udziałem wojska (orkiestry) oraz drużyn harcerskich.

 

 uczestnictwo:

obchody rocznicowe
wystawy i konferencje
uroczystości wręczenia odznaczeń

 

 organizowanie zebrań

 organizowanie spotkań opłatkowych

Okręg Pomorski ŚZŻAK jak i poszczególne Koła każdego roku organizują
dla swoich członków spotkania opłatkowe.
Na te spotkania zapraszani są również przedstawiciele Kościoła oraz władz miejskich.

 

 kontakty z młodzieżą  – pomoc w wychowaniu patriotycznym młodzieży

 

  działalność socjalna

temat bardzo obszerny- w menu „kontakt” podany telefon, pod którym można uzyskać bliższe informacje

 

kontakty:

z Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego
 

z Władzami Centralnymi: Radą Naczelną i Zarządem Głównym Kół naszego Okręgu
 

z Duchowieństwem: Lokalnym i Delegatem Biskupa Polowego R.P.
 

z Władzami Administracyjnymi i Samorządowymi Wojew. Pomorskiego

 

z Wojskową Służbą Kobiet
 

z Dowództwem Marynarki Wojennej RP, Garnizonem Mar. Woj. RP
oraz Szefostwem Sztabu Wojskowego W.P.RP

 

z Instytutem Pamięci Narodowej - Oddziałem Biura Edukacji Publicznej
w Gdańsku

 

z NSZZ "Solidarność" - "Droga do Wolności"
 

z Porozumieniem Niepodległościowych Związków Kombatanckich w Gdańsku
 

z "Korzeniami" Związku Harcerstwa Polskiego oraz Chorągwią ZHP i ZHR
 

z młodzieżą szkół podstawowych, średnich i licealnych
 

z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

z Szarymi Szeregami

 


 

 konkursy

międzyszkolne konkursy wiedzy dla klas Gimnazjalnych poświęcone gen. Augustowi Fieldorfowi „Nilowi” oraz rotmistrzowi . W. Pileckiemu.
W konkursach tych uczestniczyły uczniowie szkół Gimnazjalnych i Licealnych
w Sopocie.

 

wystawy, izby pamięci
 

 współdziałanie Klubu Historycznego im.Gen.Stefana Roweckiego "Grota" z Instytutem Pamięci Pamięci Narodowej O/Gdańsk

 

 sympozja

 

 wydawnictwa – kolportaż – biblioteki – prelekcje

 

 

  WSTECZ