UCHWAŁA NR. XVII/260/2000 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie sprawowania opieki nad Kwaterą Żołnierzy Armii Krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. Z 1996 r.

Nr 13, poz.74, Nr.58, poz.261. Nr106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z1997r, Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734 i Nr.123, poz.775, z 1998r, Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r Nr 26, poz,306, Nr. 48, poz.552 i Nr. 62, poz.718

Rada Miasta Sopotu uchwala co następuje:
Gmina Miasta Sopotu wyraża wolę sprawowania wieczystej opieki nad Kwaterą Żołnierzy Armii Krajowej usytuowanej na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Sopotu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu – Wieczesław Augustyniak

Obszerne uzasadnienie powyższego postanowienia podpisane przez Prezydenta Miasta Sopotu pana JACKA KARNOWSKIEGO
Wyrażenie przez Radę Miasta Sopotu woli sprawowania wieczystej opieki nad Kwaterą pozwoli na zaznaczenie tego szczególnego miejsca jako symbolu najwyższych wartości umiłowania Ojczyzny.
Jednocześnie podjęcie niniejszej uchwały będzie spełnieniem woli sopockiego środowiska AK, aby Kwatera pozostała na zawsze miejscem spoczynku żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
 

 

  WSTECZ